ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرا

ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی

ابطال عملیات اجرایی

ابطال عملیات اجرایی

در روند وصول مطالبات برای اجراییه و عملیات اجرایی از دو نهاد می توان درخواست صدور اجراییه کرد.

1-از طریق اداره ثبت در رابطه با اسناد لازم الاجرا یا در حکم لازم الاجرا

2-از طریق اجرای احکام دادگستری

شروع مرحله اجرا

پس از قطعیت حکم به درخواست محکوم له و متقاضی مرحله اجرا شروع میشود.

جدا از این که مجری حکم مراجع اداری یا غیر قضایی باشند، و یا مراجع قضایی راه هایی برای توقف عملیات اجرایی وجود دارد.

منظور از عملیات اجرایی چیست؟

به اجرا درآوردن حکم یا سندی که توسط دادگاه یا اجرای ثبت صورت می گیرد را عملیات اجرایی می گوییم.

اصل عدم توقف عملیات اجرایی

بعد از اینکه اجرای حکم یا سند لازم ا لا جر ا شروع میشود اصل بر عدم توقف عملیات اجرایی است. مگر مواردی که قانون اجازه تعطیل، توقیف

و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد.

ا جراییه صادره از مراجع قضایی (احکام دادگستری)

پس از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری تنها از راه های قانونی شکایت مثل وا خواهی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث میتوان برای توقف اجرا اقدام نمود. زیرا در غیر موارد فوق در رابطه با اجرائیه های صادره از دادگستری نمیتوان دعوای ابطال را درخواست کرد، چون موضوعیت ندارد.

دعوای ابطال ا ج ر ا ی ی ه خاص مواقعی است که اجراییه از اداره ثبت صادر شده است.

دعوای ابطال عملیات اجرایی

ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت محاکم دادگستری نیست و طبق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ا لا جر ا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 87/ 6/11 با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم می‌ شود در نتیجه در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارد.

این دعاوی بسیار پیچیده بوده

و مدیریت آن نیازمند تجربه و تخصص است،

به این جهت موکداً توصیه می شود

قبل از هر اقدامی به وکیل مراجعه نمایید.

مرجع صالح برای شکایت از عملیات اجرایی

بعد از صدور دستور اجرا عملیات اجرایی شروع و هر کس (متعهد سند یا هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت دارد می تواند شکایت را با ذکر دلایل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید.
رئیس ثبت تکلیف دارد فوری رسیدگی و با ذکر دلیل رای مربوطه را صادر کند. نظر رئیس ثبت طبق مقررات و اشخاص ذینفع ابلاغ خواهد شد.

اگر اشخاص ذینفع از تصمیم رئیس ثبت شکایت داشته باشند می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به هیئت نظارت صلاحیت دار یا ثبت محل تقدیم کنند، تا موضوع برابر ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

برای مشاوره با وکیل با شماره 88657789_021 تماس بگیرید

اعتراض به نظر رئیس ثبت

در موارد اعتراض به نظر رئیس ثبت باید رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک زیر

به ضمیمه گزارش کامل جامع و سریع و مشروح ثبت محل از جریان پرونده موضوع شکایت

طوری که احتیاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیئت نظارت فرستاده شود:

1.رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و زمان آن و عملیات اجرایی

2.رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است

3.رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت

4.نوشته کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت

5.رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.

هر زمان هیئت نظارت احتیاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین داشته باشد میتواند توضیحات لازم را بخواهد.

ابطال اجراییه

این دعوا مشمول ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ است.

دعوای ابطال اجراییه مختص زمانی است که:

اجراییه از اداره ثبت شده صادر شده باشد.

هنگامی که اجراییه از سوی اجرای احکام دادگستری صادر شده باشد

نمی‌ توان دعوای ابطال مطرح نمود.

اقامه دعوای ابطال  عملیات اجرایی ممکن نیست.

مگر دادگاه به درخواست خواهان و تشخیص اینکه جهات شکایت قوی است، یا جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای مفاد سند متعذر یا متعسر است.

و بعد از دریافت تامین قرار تاخیر عملیات اجرایی صادر کند.

قرار ذکر شده دستور موقت نیست و احکام دستور موقت شامل این قرار نمی شود.

اگر عملیات اجرایی موضوع دستور خاتمه یافته یا در حال خاتمه باشد

با صدور و قطعیت رای مبنی بر ابطال دستور عملیات به حالت قبل اعاده خواهد شد.

و به طور کلی در این خصوص نیاز به تقاضای ابطال عملیات اجرایی نمی باشد.

طرح این دعوا مانع ادامه عملیات اجرایی نمی‌شود. مگر دستور موقت صادر شود نه قرار توقف اجرا.

در صورتی که دعوا وارد باشد فقط عملیات اجرایی ابطال می‌شود

نه دستور اجرا ، در نتیجه اجرایی به قوت خود باقی می‌ماند

نهایتاً ابطال اجراییه تمام اقداماتی است که متقاضی و مدعی طلب انجام داده

توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت قبل برمیگردد

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده

دادگاهی صالح است که دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است.

زمانی که اجرای عملیات به حوزه ثبتی محل وقوع ملک نیابت داده شود، رسیدگی به دعوا

در صلاحیت دادگاه مجری نیابت نیست.

در صلاحیت دادگاه های حوزه ثبتی معطی نیابت می باشد.

مالی یا غیر مالی بودن دعوا

تشخیص مالی یا غیر مالی بودن تابع مفاد سند می باشد اگر سند مالی باشد دعوا مالی و در غیر این صورت غیر مالی می باشد

تفاوت شکایت از اصل اجرایی با شکایت از عملیات اجرایی

اگر متقاضی ادعا کند که اصلاً نباید اجراییه صادر می‌ شد.

چون معتقد است

بستانکار اجرایی بعضا یا کلا مستحق دریافت وجه درج شده در اجراییه نیست.

در این صورت موضوع درصلاحیت مراجع قضایی است.

جهات دعوای ابطال اجراییه ثبتی:

1.ادعا جهت مخالفت دستور اجرای سند رسمی با مفاد سند

2.ادعای مخالفت دستور اجرا سند رسمی با قانون

3.ادعای پرداخت تمام یا قسمتی از موضوع سند

4.ادعای باطل بودن مبنای صدور اجرایی

5.ادعای دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و مستحق نبودن نسبت به تمام یا قسمتی از اجرایی به لحاظ قانونی و شرعی

6.مدعی شدن در راستای این که

اجراییه صادره طبق عقد یا سندی است که در مراجع قضایی حکم قطعی نسبت به بطلان عقد یا سند صادر شده است.

اعتراض ثالث اجرایی (نسبت به احکام صادره از دادگستری)

1.اگر یک شخص ،نسبت به مال (منقول یا غیر منقول) مدعی حقی شود.

چنانچه ادعای او مستند به حکم قطعی یا سندی رسمی باشد، که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است رفع توقیف میشود. بعد مدعی حقوق جهت جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

2.در تمامی مراحل دادرسی به شکایت شخص ثالث بدون نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.

3.مواد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود. دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی به در صورتی که دلایل را قوی تشخیص دهد قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر میکند.

4.پس اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه میتواند

بعد دریافت تامین مناسب دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

5.به شکایت ثالث پس از فروش اموال توقیفی به ترتیب فوق رسیدگی میشود.

6.محکوم له می تواند یک مال دیگری از اموال محکوم علیه به جای مال اعتراضی معرفی کند. سپس آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می گردد و رسیدگی به شکایت ثالث نیز متوقف می شود.

برای  نحوه مشاهده ابلاغیه الکترونیکی ثنا اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *