تنظیم صورت مجلس تفکیکی

تنظیم صورت مجلس تفکیکی
تنظیم صورت مجلس تفکیکی

تنظیم صورت مجلس تفکیکی

داشتن سند رسمی مالکیت، از جمله مهم ترین مواردی است که می تواند، مالکیت افراد، بر زمین یا ملک مورد ادعای آن ها را اثبات کند.

از همین جهت، اخذ آن، زمانی که اشخاص، اقدام به انعقاد قرارداد پیش خرید آپارتمان

یا خرید آپارتمان های نیم ساخت بدون گواهی پایان کار می نمایند، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

دریافت سند رسمی مالکیت، در آپارتمان ها و املاک مشاعی، نیازمند داشتن مدارک بخصوص است.

از جمله این مدارک صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، است

که بر اساس قانون ثبت، اخذ این صورت مجلس، مدارک و مراحل ویژه ای دارد.

بدون وجود این مدارک و طی کردن مراحل ویژه این امر، دریافت صورت مجلس تفکیکی و به تبع آن، سند رسمی برای آپارتمان، غیر ممکن خواهد بود.

تنظیم صورت مجلس تفکیکی

تنظیم صورت مجلس تفکیکی

پس از ساختن واحد های ساختمان و تمام شدن پروژه لازم است برای

تفکیک هر کدام از واحد ها سندی با نام صورت مجلس تفکیکی صادر بشود .

در صورت مجلس تفکیکی حدود اربعه و مساحت هر یک از واحد ها به صورت جدا مشخص و تعریف می شود 

و هر واحد مورد شماره گذاری قرار می گیرد .

لذا برای اخذ صورت مجلس تفکیکی ابتدا باید گواهی پایان کار را از شهرداری گرفت.

هنگام تنظیم در مقدمه صورت مجلس تفکیکی چه مواردی درج می گردد؟

باید شماره پلاک اعم از فرعی و اصلی ،بخش،نوع ملک،آدرس کامل محل وقوع ملک،

شماره ثبت و صفحه دفتر املاک ،شماره چاپی سند مالکیت ، نام و نام خانوادگی مندرج در سند مالکیت

ضمن تطبیق با دفتر املاک و در صورت انتقال رسمی ، مشخصات آخرین خریدار و شماره سند انتقال قید شود.

الزام به اخذ پایان کار

نحوه ی صدور صورت مجلس تفکیکی

برای صدور صورت مجلس تفکیکی آپارتمان پس از پایان عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور پایان کار ، مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه می کند و درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی می کند.

 سر دفتر اسناد رسمی تقاضای مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال می نماید

و اداره ثبت اسناد و املاک با ارجاع به کارشناس مربوط نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی اقدام می نماید.

صورت مجلس تفکیکی مقده ی اخذ تقسیم نامه و تنظیم سند مالکیت است .

بدون تنظیم صورت مجلس تفکیکی امکان صدور سند مجزا وجود ندارد.

قبل از اقدام برای دریافت آن باید گواهی پایان کار از شهرداری اخذ بشود.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و اخذ صورت مجلس تفکیکی در خصوص کدام اموال ممکن است؟

تنها در مورد املاکی قابل طرح است که طبق قوانین جاری قابل افراز باشد.

در صورتی که در خصوص ملکی پایان کار صادر نگردد و همچنین صورت مجلس تفکیکی اخذ نشود

چون صدور سند رسمی مستلزم دو مقدمه ی فوق است دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوز های لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.

برای تقاضای تنظیم صورت مجلس تفکیکی از کجا باید شروع کرد یا به عبارتی چه اقدامی انجام داد؟

ابتدا متقاضی تفکیک ملک در محدوده ی شهر جهت دریافت نقشه ی تفکیکی به شهرداری منطقه ی مربوط به ملک رجوع و تقاضای خود را اعلام می کند.

در این صورت شهرداری موظف به تحویل نقشه ی مزبور به متقاضی است.

زیرا ادارات ثبت در زمان تقاضای تفکیک از طرف مالکان تفکیک را طبق نقشه ای که قبلا به تایید شهرداری رسیده انجام می دهند.

شکایت از مهندس ناظر

طبق ماده 101 اصلاحی شهرداری

ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظف هستند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها ، از طرف مالکین ، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد.

نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می کد و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می کند باید بعد از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف 3 ماه تایید و کتبا به ملک ابلاغ شود .

بعد از انقضا مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از طرف شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید.

دادگاه با رعایت  حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده پنج به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی می گیرد.

کمیسیون مذکور حداکثر باید ظرف دو ماه به دادگاه پاسخ بدهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت فوق دادگاه رای صادر می کند.

بعد از دریافت نقشه از شهرداری متقاضی با مراجعه و تحویل نقشه به دفتر اسناد رسمی از اداره ثبت تقاضای استعلام برای تفکیک پلاک خود می کند.

پیام بگذارید

X