چه کسانی حق اعتراض به ثبت ملک را دارند؟

ابطال سند رسمی

جهت دانستن اینکه چه کسانی حق اعتراض به ثبت ملک را دارند در ادامه همراه شما هستیم.

در جریان عملیات ثبت مقدماتی ثبت که شامل کلیه ی عملیات و اقداماتی که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهد ممکن است اعتراضی واصل گردد.

و این اعتراض مانعی بشود بر سر راه ادامه ی عملیات و صدور سند مالکیت.

اعتراض به ثبت ملک

مهمترین اعتراضاتی که ممکن است مطرح گردد به شرح زیر می باشد:

اول-اعتراض بر ثبت ملک

دوم-اعتراض بر حدود

سوم-اعتراض بر حقوق ارتفاقی

به مورد اول یعنی اعتراض بر ثبت می پردازیم و در ادامه ذکر خواهیم کرد که کسانی که حق اعتراض به ثبت را دارند چه کسانی هستند؟

کسانی که حق اعتراض به ثبت را دارند

هر شخصی که در ملک مورد ثبت برای خودش حقی را قائل باشد حتی اگر یک حق ارتفاق باشد می تواند به در خواست ثبت اعتراض کند.

خصوصیت یا یک شرایط خاص و ویژه برای شخص معترض بر ثبت در نظر گرفته نشده است.

در مورد موقوفاتی که عام المنفعه هستند و متولی خاص ندارند اعتراض به ثبت بر عهده ی کیست؟

طبق مواد 99 و 100 آیین نامه قانون ثبت ناظر بر ماده 27 در این شرایط اعتراض بر ثبت برای حفظ منافع وقف بر عهده ی اداره اوقاف است.

در مورد موقوفات عام المنفعه ای که متولی خاص دارد متولی یا ناظر یا اداره اوقاف موظف به دادن اعتراض می باشند.

و در مورد موقوفات خاصه متولی یا ناظر یا هر یک از موقوف علیهم حق اعتراض دارند.

در مورد حبس عام المنفعه و ثلث باقی چطور؟

در خصوص حبس عام المنفعه متصدی حبس و در مورد حبس به نغع اشخاص معین، متصدی امور حبس و هریک از اشخاصی که حبس به نفع آنهاست.

 مهلت اعتراض به ثبت چقدر است؟

پس از این که دانستید لازم است بدانید چه کسانی حق اعتراض به ثبت ملک را دارند؟

اعتراض بر ثبت ملک ظرف مدت 90 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به عمل می آید.

یعنی لازم است که تاریه اولین آگهی نوبتی را بدانید سپس محاسبه کنید چند روز از آن گذشته است.

تا 90 روز می توانید اعتراض خود را ثبت نمایید.

اعتراض به ثبت را به چه مرجعی باید تقدیم کرد؟

پس از اینکه متوجه شدیم چه کسانی حق اعتراض به ثبت ملک را دارند، و مهلت اعتراض چقدر است.

حال به اینجا م رسیم که اعتراض خود را در این مورد باید به کجا و به کدام مرجع ببریم تا به آن رسیدگی بشود؟

اعتراض باید مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ی ثبتی که در آگهی نوبتی معین شده است و معمولا همان اداره یا شعبه ای است که آگهی های نوبتی را منتشر می کند تسلیم بشود. در غیر این صورت، یعنی در صورتی که به مرجعی غیر از مرجع مذکور تسلیم گردد و ظررف مدت 90 روز به اداره ی ثبت محل نرسد اثر قانونی نخواهد داشت.

شاید برایتان سوال باشد که اصلا این ترتیب و این تدابیر در خصوص نحوه اعتراض به ثبت ملک برای چیست؟

می توان گفت که در اصل، این ترتیب که بالاتر ذکر شد برای این است که

حتما بخوانید:وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

اداره ی ثبت از دعاوی راجع به ملک مورد ثبت مطلع شود و به اصطلاحی دوباره کاری نشود و سرعت عمل هم به وجود بیاید.

زیرا اگر فرض را بر این بگذاریم دادخواست به مرجع دیگری حتی اگر آن مرجع دادگاه باشد ارسال بشود

ممکن است که اداره ثبت از آن مطلع نشود. و به همین دلیل عملیات ثبتی را ادامه بدهد و بعد از پایان کار و ثبت ملک از وجود اعتراض با خبر بشود، سپس مجبور به تغییر دفتر املاک و ثبت آن به نفع معترض گردد. و مورد بعدی که بیانگر این است که ترتیب مذکور به چه علت است این می باشد که، چون پرونده ی ثبتی و آگهی نوبتی در اداره ی ثبت موجود است به محض وصول اعتراض ، بدون فوت وقت و احتیاج به اقدامی دیگر می شود تشخیص داد که در مدت زمان قانونی است یا خیر.

در ادامه ی مبحث چه کسانی حق اعتراض به ثبت ملک را دارند همراه شما بزرگواران هستیم.

حال موردی را تصور کنید که  شخصی دادخواست اعتراض به ثبت را مستقیما به دادگاه بدهد، می خواهیم بدانیم آیا اعتراض محسوب می شود؟ یا با انقضا مدت و عدم تقدیم اعتراض به اداره ی ثبت حق اعتراض از بین می رود؟

در این باره اشاره ای می کنیم به اظهار نظر اداره حقوقی دادگستری در تاریخ 02/09/1353 :

اگر چه به موجب قانون ثبت اعتراض به ثبت ملک باید به اداره تسلیم گردد و از آن طریق به دادگاه ارسال شود ولی در صورتی که در فرجه قانونی مستقیما به دادگاه ارسال بشود مجوزی برای رد آن وجود ندارد. اما به این جهت که غرض قانون گذار نقض نشود دادگاه باید وصول اعتراض را به اداره ی ثبت اطلاع بدهد.

اما آیا این نظریه در حال حاضر کاربردی است؟

این به نظر می رسد که هدف از این نظریه این بوده است که حقوق ادعایی معترض بر ثبت به گونه ای حفظ گردد و اگر چه این نیت خوبیست اما با مقررات همخوانی ندارد و به نوعی اجتهاد در مقابل نص محسوب است که در این باره به همین توضیح اکتفا می کنیم و وارد مباحث تخصصی که فهم مطلب را سخت می کند نمی شویم.

برای پاسخ به سوال فوق به زمانی اشاره می کنیم که راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین متقاضی و شخصی دیگر قبل از انتشار اولین آگهی دعوایی اقامه شده است. دقت داشته باشید، قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی دعوا طرح گردیده و در جریان است. در اینجا شخصی که طرف دعوی با متقاضی ثبت است باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا نود روز تصدیق محکمه را در خصوص مجری بودن دعوی به اداره ثبت تسلیم کند والا حق او ساقط می شود.

متنی که خواندید مربوط به ماده 17 قانون ثبت می باشد.

پس در نتیجه در موردی که پرونده قبل از انتشار آگهی نوبتی در دادگاه مطرح بوده،عدم ارائه گواهی جریان دعوی به اداره ثبت ظرف مدت قانونی باعث سقوط و از بین رفتن دعوی می شود.

با این اوصاف می توان گفت، هیچ چیز نمی تواند جای تقدیم اعتراض یا گواهی جریان دعوی را ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت محل را بگیرد و رسیدگی دادگاه به چنین اعتراضی فاقد مجوز قانونی می باشد.

نظریه اداره حقوقی نیز مشورتی و غیر لازم الاتباع می باشد.

اعتراض بر حدود

پس از اینکه دریافتیم چه کسانی حق اعتراض به ثبت ملک را دارند حال نوبت به کسانی میرسد که حق اعتراض بر حدود دارند:

1.مجاورین: طبق ماده 20 قانون ثبت مجاوری که نسبت به حدود ملک مورد تقاضای ثبتی حقی برای خود قائل است می تواند اعتراض بدهد. شخص غیر مجاور در حدود ملک ذینع محسوب نمی گردد.

2.متقاضی ثبت: طبق همان ماده 20 قانون ثبت زمانی که متقاضی ثبت در موقع تحدید خوش یا نماینده اش حاضر نباشد

و ملک با حدود اظهاری از از طرف مجاورین تحدید بشود می تواند نسبت به آن اعتراض کند.

3.اداره اوقاف و متولی و ناظر موقوفات و موقوف علیهم و متصدی امور حبس و محبوس لهم و وصی یا ناظر و یا کسانی که بعد از خروج ملک از حالت ثلث د آن ملک ذیحق می شوند.

در مطلب چه کسانی حق اعتراض به ثبت ملک را دارند

تماس با ما

02158784

مواردی را که اشخاص در روند عملیات ثبتی می توانند مورد اعتراض قرار دهند را نیز برای شما عنوان نمودیم. اکنون در زیر مورد آخر را عنوان می نماییم.

اعتراض بر حقوق ارتفاقی

کسانی که اداعا دارند حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبتی دارند

یا بر حق ارتفاقی که متقاضی ثبت در ملک آنان برای خد قائل شده است اعتراض دارند و همچنین متقاضی ثبتی که در موقع تنظیم صورت مجلس تحدید حدود خود یا نماینده اش حضور نداشت و تحدید طبق اظهارات حاضرین انجام شده است.

سوال: چطور اسممو عوض کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *